01 / 03
02 / 03
03 / 03

Spotkanie z Tomaszem Sakiewiczem w Elblągu

W polityce wiele się dzieje, a wydarzenia są gorąco komentowane przez Polaków. Podobnie było wczoraj, 6 marca 2017 roku,podczas popołudniowego spotkania z Tomaszem Sakiewiczem w Elblągu, który został zaproszony przez tamtejsze Kluby Gazety Polskiej.

Spotkanie autorskie z redaktorem naczelnym „Gazety Polskiej” Tomaszem Sakiewiczem rozpoczęło się (poniedziałek, 6 marca) o godzinie 17 w siedzibie PIS przy ulicy Pl. Słowiański 2.

W programie był również koncert poświęcony Żołnierzom Niezłomnym i śp. prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, który jest patronem Klubu Gazety Polskiej Elbląg II.

II Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Ostródzie.

Druga edycja marszu poświęcona była Żołnierzom i Pannom Niezłomnym, którzy po II wojnie światowej sprzeciwili się okupacji i sowietyzacji Polski. Organizatorzy wydarzenia chcieli uczcić pamięć Panien Niezłomnych, oficerów i żołnierzy AK, NSZ, WiN i innych formacji, którzy po wojnie zbrojnie sprzeciwili się sowieckiemu zaborcy.

Marsz rozpął się w sobotę, 4 marca mszą św. o godz. 16:00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Następnie uczestnicy marszu zgromadzili się przy pomniku Pamięci Obrońców Suwerenności i Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie został odśpiewany hymn narodowy i odczytany apel pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uczestnicy marszu przeszli ulicami Stefana Czarnieckiego i Adama Mickiewicza do zamku, gdzie część historyczno-artystyczna zakończyła marsz. W programie: inscenizacja w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 2 im. Zdzisława Krzyszkowiaka w Ostródzie, wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego oraz koncert patriotyczny Andrzeja Kołakowskiego.

W uroczystościach udział wzięła ostródzianka Wandy z Czyżewskich Bortkiewicz ps. „Basia” – łączniczka i sanitariuszka 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, której dowódcą był legendarny mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”. Marsz otrzymał patronat Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Chwała i cześć Bohaterom!

Spotkanie z mieszkańcami Dylewa

Wczoraj, 27 lutego 2017 roku, miałam przyjemność uczestniczyć w spotkaniu zorganizowanym przez przedstawicieli lokalnego samorządu w Dylwie.Odpowiadałam tam na pytania mieszkańców i opisywałam bieżącą sytuację polityczną w kraju.
Dziękuję Państwu za obecność, aktywność i zadawane pytania.

Targi Motoryzacyjne Auto Moto Arena w Ostródzie.

Najnowsze propozycje dealerów samochodów osobowych, motocykli, a także oferty firm oferujących usługi w branży motoryzacyjnej. Wszystko to mogliśmy zobaczyć w ubiegły weekend w Arenie Ostróda podczas Targów Motoryzacyjnych Auto Moto Arena.
Wśród wystawców znalazły się takie marki jak: Toyota, Lexus, Mazda, Seat, BMW, Hyundai, Isuzu, Honda, Citroen, Ford, Kia, Subaru, Skoda. Reprezentowane będą przez dealerów z województw: warmińsko-mazurskiego i pomorskiego.

Poza najnowszymi modelami znanych na świecie marek samochodowych, podczas Auto Moto Arena, zostały zaprezentowane także ciekawe usługi dedykowane branży, np. najnowsze trendy w transporcie kosztowności, pieniędzy i dokumentów.

W strefie bezpiecznego poruszania się na drodze, przygotowanej przez Komendę Powiatowa Policji w Ostródzie, w symulatorze było można przeżyć dreszczyk emocji i przekonać się jak czuje się człowiek podczas dachowania. Natomiast dzięki alkogoglom można było zobaczyć jak zmienia się percepcja pod wpływem alkoholu.

Bawiłam się znakomicie. Brawa dla Organizatorów!

Turniej tenisa stołowego w Działdowie.

Dnia 17 lutego 2017 roku, wzięłam udział w turnieju tenisa stołowego w Działdowie.
Emocje i sportowa rywalizacja były niesamowite.
Pamiątkową statuetką nagrodziłam swojego ulubieńca.

35. Posiedzenie Senatu RP

21 lutego 2017 r. zakończył się pierwszy dzień 35. posiedzenia Senatu. Na obradach gościła przebywająca z wizytą w Polsce delegacja czeskiego Senatu z jego przewodniczącym Milanem Štěchem.

W środę Izba wznowi obrady o godz. 9.00. Senatorowie zapoznają się z informacją o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej od lipca do grudnia 2016 r. – w trakcie przewodnictwa Słowacji w Radzie UE, którą przedstawi wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański.

Porządek obrad został uzupełniony o pięć ustaw - ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa i ustawę zawierającą przepisy ją wprowadzające, nowelizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nowelizację ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, a także ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Z porządku wykreślona została ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, która będzie omówiona na następnym posiedzeniu.

We wtorek Izba rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych. Był to rządowy projekt. Nowelizacja znosi stawki minimalne pobierane przez rzeczników patentowych za wykonywanie czynności określonych w umowach zawartych z klientami. Takie stawki pozostaną wyłącznie na potrzeby ustalania i zasądzania kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz przed Urzędem Patentowym orzekającym w postępowaniu spornym. Komisja Europejska w opinii z 25 lutego ubr. uznała, że dotychczas obowiązujące stawki minimalne naruszają artykuł 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskie - ograniczają swobodę przedsiębiorczości i transgranicznego świadczenia usług przez rzeczników patentowych. Po wejściu w życie nowelizacji rzecznicy patentowi będą mogli stosować konkurencyjne ceny za swoje usługi. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Senat omówił ustawę o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, której projekt przygotował rząd. Nowelizacja przyznaje weteranom prawo do otrzymania i noszenia ubioru mundurowego wraz z oznakami stopni wojskowych, co będzie wyrazem uznania dla ich niezłomnej postawy i zasług w walce o niepodległość Polski. Uhonorowani w ten sposób zostaną członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej, m.in. żołnierze wyklęci, powstańcy warszawscy, żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Każdy członek korpusu będzie mógł jednorazowo i bezpłatnie dostać na własność mundur i nosić go w określonych sytuacjach wraz z oznakami stopni wojskowych. Wystarczy złożyć wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień. Ubiór mundurowy kombatantów będzie się różnić od umundurowania używanego przez Siły Zbrojne RP. Nowelizacja wzorowana jest na prawach, jakie w 1919 r. rząd II RP przyznał weteranom powstania styczniowego. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Izba zajęła się ustawą o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa i ustawą – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, których projekty przygotował rząd. Ustawa powołuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który powstanie z połączenia części Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych. Jej celem jest stworzenie instytucji, która będzie realizowała zadania związane z rozwojem obszarów wiejskich oraz gospodarowaniem państwową ziemią. Połączenie zadań dwóch agencji ma zmniejszyć koszty funkcjonowania, poprawić dostępność do usług i informacji dla beneficjentów i zmniejszyć obciążenia administracyjne. Ośrodek przejmie zadania Agencji Nieruchomości Rolnych w zakresie gospodarowania państwową ziemią, a także kształtowania ustroju rolnego, w tym poprawy struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych. Będzie też wykonywać zadania Agencji Rynku Rolnego, takie jak wspieranie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, obsługa funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, wspieranie współpracy międzynarodowej w zakresie handlu żywnością, realizacja unijnego programu związanych z dostarczaniem owoców i mleka do szkół, monitorowanie rynku cukru, wydawanie pozwoleń na import i eksport żywności do i z krajów pozaunijnych. Docelowo KOWR zarządzać ma także nowymi instrumentami wsparcia i stabilizowania sytuacji w rolnictwie, np. ochroną dochodów rolniczych, marketingiem rolnym oraz scalaniem i wymianą gruntów. Jedyną agencją płatniczą będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa stanowią, że ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r., z wyjątkiem niektórych artykułów, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy.

Senat debatował nad ustawą o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Był to projekt rządowy. Na mocy nowelizacji w wykazie podmiotów uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku będą mogły być umieszczone organizacje pożytku publicznego, które nie złożyły w terminie sprawozdania, ale wykażą, że stało się tak nie z ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych. Obecnie warunkiem umieszczenia organizacji w tym wykazie jest terminowe złożenie sprawozdania merytorycznego z działalności oraz rocznego sprawozdania finansowego z roku, za który składają one zeznanie podatkowe. Ustawa wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.

Izba pracowała nad ustawą o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Był to projekt poselski. Nowelizacja obejmuje prawem do zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego funkcjonariuszy Służby Celnej, którzy przyjęli propozycję pracy na podstawie przepisów ustawy z 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, od pierwszego dnia ubezpieczenia.

Senatorowie omówili ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, powstałą na bazie projektu poselskiego. Ustawa wykonuje prawo Unii Europejskiej. Zasadniczym kierunkiem zmian związanych z wdrożeniem prawodawstwa unijnego jest poszerzenie zakresu automatycznej wymiany informacji podatkowych i wprowadzenie jednolitego standardu takiej wymiany. Określa ona zasady i tryb wymiany informacji podatkowych z innymi państwami, obowiązki instytucji finansowych oraz kontrolę ich wykonywania. Ustawa ma ograniczyć oszustwa podatkowe oraz przeciwdziałać trudnościom w określaniu wysokości zobowiązań podatkowych, wynikającym z wzrastającej liczby przeprowadzanych transakcji transgranicznych. Ustawa wejdzie w życie po siedmiu dniach od dnia ogłoszenia z wyjątkami.

Senatorowie pracowali nad ustawą o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wywodzącą się z projektu rządowego. Nowelizacja dotyczy pakietu onkologicznego. Wprowadza ona uproszczoną sprawozdawczość w zakresie prowadzenia list osób oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Przyznaje ministrowi zdrowia uprawnienia do ogłaszania, w drodze obwieszczenia, zaleceń postępowania dotyczących diagnostyki i leczenia w zakresie świadczeń finansowanych ze środków publicznych, odrębnie dla poszczególnych dziedzin medycyny. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.

Na targach Zagroda i Agro Show

W dniach 11-12 lutego wzięłam udział w Tagach Zagroda i Agro Show w ostródzkiej Arenie. Swoją obecnością zaszczycił nas Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Jurgiel. Szefowi resortu rolnictwa towarzyszył sekretarz stanu Zbigniew Babalski. Targi były okazją do wymiany poglądów na temat aktualnej i przyszłej sytuacji w rolnictwie.

− Przed nami bardzo ważna dyskusja o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej, wyrównaniu szans na wspólnotowym rynku i perspektywach rolnictwa po roku 2020 − podkreślił Krzysztof Jurgiel.

Minister przypomniał, że również w kraju czeka nas wiele zapowiadanych zmian. W dalszym ciągu trwają prace nad upraszczaniem procedury i zwiększaniem dostępności środków służących poprawie sytuacji mieszkańców terenów wiejskich. W końcową fazę wkraczają prace legislacyjne związane z utworzeniem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na bazie Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego.

− Do końca 2018 r. zostaną przygotowane wojewódzkie programy rozwoju obszarów wiejskich, które mają określone potrzeby i kierunki rozwoju rolnictwa w poszczególnych regionach − zapowiedział minister Krzysztof Jurgiel.

Agro Show, to prezentacja oferty 100 polskich i zagranicznych marek maszyn i urządzeń do produkcji rolnej. Zwiedzający gromadzili się także na licznych seminariach i wykładach oraz stoiskach informacyjne firm i instytucji obsługujących rolnictwo. Na targach Zagroda można było znaleźć wszystko, co niezbędne w hodowli zwierząt, poznać ciekawych ludzi związanych z branżą, wymienić się doświadczeniami i nawiązać współpracę. Towarzysząca targom wystawa zwierząt była okazją do podziwiania najlepszych okazów bydła, kóz, owiec oraz koni zimnokrwistych.

© 2017 Bogusława Orzechowska