01 / 03
02 / 03
03 / 03
Szóste posiedzenie Senatu RP

Szóste posiedzenie Senatu RP

W dniach 22 i 23 grudnia 2015 r. Senat zbierze się na 6. posiedzeniu. Niektóre punkty porządku zostaną zrealizowane pod warunkiem przyjęcia ich przez Sejm.

Izba zajmie się ustawą o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Był to poselski projekt. Nowelizacja wdraża przepisy dyrektyw unijnych. Wprowadza ona definicje m.in. matrycy, rozumianej jako element środowiska wodnego będący wodą, osadami, florą lub fauną, a także listy obserwacyjnej, czyli sporządzanego przez Komisję Europejską wykazu substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Zmiany dotyczą ponadto obowiązków administracji publicznej w zakresie monitorowania stanu wód oraz tzw. substancji priorytetowych. Ustawa przewiduje, że to samorządy będą fakultatywnie podejmowały decyzję, czy w planach zagospodarowania przestrzennego uwzględnią poziom zagrożenia powodziowego wynikający z mapy takiego zagrożenia, sporządzonej przez prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Nowelizacja umożliwia też jednostkom samorządu terytorialnego ponoszenie kosztów utrzymania wód. Ustawa ma wejść w życie z dniem 31 grudnia 2015 r.

Senatorowie omówią ustawę o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, której projekt opracowali posłowie. Nowelizacja wydłuża do 31 grudnia 2018 r. termin realizacji przedsięwzięć ujętych w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych, by możliwe było odroczenie terminu uiszczenia opłaty za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnej kary pieniężnej. Opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, przydzielone uprawnienia do emisji, wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, pobór wody oraz składowanie odpadów. Za korzystanie ze środowiska bez wymaganego pozwolenia należy uiścić podwyższoną opłatę, a w razie naruszenia warunków pozwolenia także administracyjną karę pieniężną. W przypadkach, gdy do końca 2018 r. zostaną wykonane przedsięwzięcia służące do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych, nowelizacja przewiduje, że marszałkowie województw będą wydawali decyzje o umorzeniu odroczonych opłat za odprowadzanie ścieków bez pozwolenia wodnoprawnego. Ustawa ma wejść w życie z dniem 30 grudnia 2015 r.

W porządku obrad znajduje się ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Był to projekt rządowy. Ustawa ma na celu uproszczenie procedur związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych w państwach Unii Europejskiej. Ponadto zmierza ona do stworzenia podstaw prawnych do wprowadzenia Europejskiej Legitymacji Zawodowej, przekształcenia ośrodka informacji ds. uznawania kwalifikacji w ośrodek wsparcia dla obywateli, umożliwienia wprowadzenia wspólnych ram kształcenia i wspólnych testów kształcenia, uznawania w Polsce zagranicznych praktyk zawodowych oraz określenia zasad sprawdzania znajomości języka migrujących pracowników. Ustawa ma wejść w życie z dniem 18 stycznia 2016 r.

Porządek obrad przewiduje też ustawę o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego, wywodzącą się z projektu poselskiego. Zmierza ona do uregulowania statusu prawnego Instytutu Zachodniego – Instytutu Naukowo-Badawczego im. Zygmunta Wojciechowskiego obecnie funkcjonującego na podstawie ustawy o jednostkach badawczych i podlegającego Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Instytut, wzorem podobnych jednostek, jakimi są Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia oraz Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, ma funkcjonować na zasadach określonych w odrębnej ustawie. Zgodnie z nią, placówka będzie się zajmować gromadzeniem, opracowywaniem oraz udostępnianiem organom władzy publicznej informacji o procesach politycznych, społecznych i gospodarczych w stosunkach polsko-niemieckich, a także przygotowywaniem analiz i ekspertyz oraz prowadzeniem badań naukowych. Instytut będzie finansowany dotacją podmiotową z budżetu państwa. Organy instytutu – dyrektora oraz radę – będzie powoływał i odwoływał Prezes Rady Ministrów. Rada będzie się składać z dziewięciu członków, po jednym przedstawicielu wskaże premier oraz ministrowie gospodarki i spraw zagranicznych. Dodatkowo w skład rady wejdzie sześć osób powołanych na okres kadencji. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Senat będzie pracować nad ustawą o zmianie ustawy o efektywności energetycznej. Był to projekt poselski. W Polsce system wsparcia efektywności energetycznej został wprowadzony ustawą z kwietnia 2011 r. i miał obowiązywać do 31 grudnia br. W październiku Komisja Europejska wezwała Polskę do pełnego wdrożenia przepisów dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej. Miała ona być wdrożona do prawa krajowego już wcześniej, do 5 czerwca 2014 r. Zgodnie z tą dyrektywą, państwa członkowskie muszą od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2020 r. osiągnąć określony poziom oszczędności energii. Mają to zrobić za pomocą systemów wspomagających osiągnięcie tej efektywności zarówno w gospodarstwach domowych, transporcie, jak i budynkach przemysłowych. Celem nowelizacji jest zapewnienie funkcjonowania systemu wsparcia inwestycji proefektywnościowych i zasobooszczędnych w roku 2016, w którym konieczne będzie przyjęcie nowego modelu funkcjonowania finansowania działań proefektywnościowych dostosowanego do unijnych wymagań. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Izba będzie debatować nad ustawą o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, której projekt przygotowali posłowie. Celem nowelizacji jest dostosowanie przepisów do zmian wprowadzonych ustawą z 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma umożliwić sprawne rozpoczęcie funkcjonowania Ministerstwa Cyfryzacji. Porządkuje ona kompetencje ministra właściwego do spraw informatyzacji, określając na nowo zakres działu informatyzacja. Z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do resortu cyfryzacji przeniesione zostaną sprawy związane z rejestrem PESEL, Rejestrem Dowodów Osobistych, Rejestrem Stanu Cywilnego, Centralną Ewidencją Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych oraz ewidencjami pojazdów, kierowców i posiadaczy kart parkingowych. Merytoryczny zwierzchni nadzór nad sprawami ewidencji ludności, dowodów osobistych, paszportów i rejestracji stanu cywilnego ma jednak pozostać w resorcie spraw wewnętrznych i administracji. W kompetencji MSWiA pozostaną też zadania związane z wydawaniem dokumentów tożsamości umożliwiających przekraczanie granic i pobyt na terytorium innych państw. Ponadto, z uwagi na wzrost zagrożeń dla systemów teleinformatycznych do działu informatyzacja mają być wpisane sprawy bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i kształtowania polityki państwa w zakresie ochrony danych osobowych. Z działu łączność zostały wyłączone sprawy telekomunikacji, które włączono do działu informatyzacja, dlatego nowelizowane są ustawy wskazujące ministra właściwego do spraw łączności w sprawach z zakresu telekomunikacji, ponieważ obecnie należą one do kompetencji ministra właściwego do spraw informatyzacji. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Senator Orzechowska Wiceprzewodniczącą Komisji

Senator Orzechowska Wiceprzewodniczącą Komisji

Senator Bogusława Orzechowska - zastępca przewodniczącego Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
Przedmiotem działania komisji są: prawna ochrona rodziny oraz problemy ekonomiczne, mieszkaniowe i wychowawczo-kulturowe rodziny, polityka socjalna państwa, polityka w zakresie demografii, polityka państwa dotycząca osób starszych, prawo pracy, polityka zatrudnienia i walka z bezrobociem, system ubezpieczeń społecznych, ochrona pracowników, w tym bezpieczeństwo i higiena pracy, problemy osób niepełnosprawnych.

Sekretariat: tel. 22 694-91-80, fax 22 694-93-12
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Drugie posiedzenie Senatu RP

Senatorowie 18 listopada 2015 r., podczas pierwszego dnia posiedzenia, rozpatrzyli trzy projekty uchwał: w imię solidarności z Narodem Francuskim, w pięćdziesiątą rocznicę wysłania przez biskupów polskich historycznego listu do biskupów niemieckich oraz w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej.

Senat wznowi obrady 19 listopada o godz. 11.00. W tym dniu odbędą się głosowania nad omówionymi projektami uchwał. Marszałek Senatu Stanisłąw Karczewski zapowiedział, że porządek drugiego posiedzenia zostanie uzupełniony o rozpatrzenie nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

Pierwszy dzień posiedzenia rozpoczął się od uczczenia minutą ciszy ofiar zamachów w Paryżu.

„W związku z atakami terroru w Paryżu posiedzenie Senatu rozpoczynamy od sprzeciwu wobec logiki okrucieństwa i ideologii nienawiści. Nasze milczenie niech będzie znakiem determinacji w obronie wolności i demokracji” - powiedział marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Marszałek podkreślił, że uczczenie ofiar minutą ciszy jest także wyrazem solidarności z francuskimi braćmi i wspólnotą wolnego świata.

Przed rozpoczęciem obrad ślubowanie senatorskie złożył Mieczysław Golba.

Senat debatował nad projektem uchwały w imię solidarności z Narodem Francuskim, w związku z tragicznymi w skutkach zamachami terrorystycznymi w Paryżu. Senatorowie w tym projekcie składają wyrazy współczucia wszystkim Francuzom, zwłaszcza rodzinom ofiar. W projekcie wyrazili też nadzieję, że „…ofiara życia niewinnych ludzi stanie się przestrogą i skłoni do podjęcia stanowczych działań zapewniających bezpieczeństwo”. Uznali, że „ tylko wspólny głos państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Wolnego Świata w sprawie metod walki z terroryzmem pozwoli na poprawę bezpieczeństwa Europejczyków”.Senatorowie w projekcie uchwały napisali m.in.: „nie wolno nam dać się zastraszyć i zrezygnować z naszych europejskich wartości. Nie wolno nam pozwolić osiągnąć celu terrorystom, którzy w Paryżu dokonali zamachu nie tylko na życie ludzi, ale także na nasze wspólne europejskie dziedzictwo”.

Senatorowie omówili także projekt uchwały w pięćdziesiątą rocznicę wysłania przez biskupów polskich historycznego listu do biskupów niemieckich. Przypomnieli w nim , że 18 listopada 1965 r. episkopat Polski wystosował list do swych niemieckich braci, w którym zawarł pamiętne słowa „udzielamy wybaczenia i prosimy o nie”. Senatorowie napisali w projekcie m.in. że biskupi „ znaleźli drogę prowadzącą do pojednania między katami i ofiarami, a jednocześnie niemieckie zbrodnie czasów okupacji ziem polskich w latach 1939–1945 zostały nazwane po imieniu. Ten historyczny dziś dokument, oparty na przykazaniu miłości, wpisywał się w polskie, a zatem i europejskie dziedzictwo chrześcijańskie, przypomniał o wspólnocie duchowej Starego Kontynentu, a jednocześnie podważał układ polityczny panujący w ówczesnym świecie, oparty na siłowym oddzieleniu od tegoż dziedzictwa „żelazną kurtyną” tych narodów, które po II wojnie światowej wydane zostały – wbrew swej woli – pod polityczne, ustrojowe i ideologiczne wpływy sowieckiego imperium”. Senat w projekcie uchwały „ wyraża wdzięczność biskupom polskim, z prymasem Stefanem kardynałem Wyszyńskim na czele, za obronę polskiej tożsamości, prawa narodu do suwerenności i wolności, w tym do szukania własnej drogi w rozwiązywaniu bolesnych problemów z przeszłości”.

Senatorowie otrzymali zaświadczenia o wyborze

Senatorowie otrzymali zaświadczenia o wyborze

W Senacie 12 listopada 2015 r. odbyła się uroczystość wręczenia senatorom IX kadencji zaświadczeń o wyborze. Wiceprzewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wiesław Kozielewicz, otwierając uroczystość, pogratulował wyboru zwycięzcom i słowami marszałka Józefa Piłsudskiego życzył senatorom, by „… zawsze w ciężkim zadaniu współpracy stawali po stronie tych, którzy czy to z urzędu, czy ze skłonności łagodzą tarcia, zmniejszają konflikty i doprowadzają do koniecznej równowagi zamierzeń, celów i środków”.

„Jesteście zwycięzcami – zwyciężyliście w uczciwej wyborczej rywalizacji, Naród Polski przyznał wam laur senatora Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, organu najstarszego polskiego parlamentu, bo jego geneza sięga Rady Królewskiej” – powiedział sędzia Kozielewicz.

Przypomniał burzliwe losy Senatu. Zacytował słowa Józefa Piłsudskiego, który na pierwszym posiedzeniu Senatu w 1922 powiedział: „Wielką jest tradycja Senatu w Polsce. Czyni ona z panów nie główny motor pracy państwowej, ale zgodnie z duchem konstytucji współczesnych krajów demokratycznych nakazuje wam być rzecznikami rozsądku, rozwagi i miary przy spełnianiu zadań poruczonych naczelnym organom władzy państwowej”.

Wiceprzewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej  podkreślił, że Senat od 1989 r.,  od pierwszych w pełni wolnych wyborów do Senatu  „pełni ważną rolę w doskonaleniu polskiego prawa ku zadowoleniu społeczeństwa. Prawnicy podnoszą, iż jakość polskiego prawa nie jest najwyższa. Senat ma wielkie pole w tym obszarze dla swojego działania”. Dodał, że niektóre inicjatywy zapisały się złotymi zgłoskami w dziejach ustroju, np. wielka reforma samorządowa – autonomiczne działo Senatu I kadencji.

Ceremonię wręczenia zaświadczeń zorganizowała Państwowa Komisja Wyborcza. Uroczystość uświetnił występ Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego, który wykonał hymn państwowy oraz pieśń Gaude Mater Polonia.

W 100-osobowym Senacie zasiądzie najwięcej przedstawicieli PiS - 61; Platforma Obywatelska będzie miała 34 senatorów, PSL - jednego. W senatorskich fotelach znajdzie się też czworo senatorów niezależnych: Lidia Staroń, Marek Borowski, Jarosław Obremski i Grzegorz Bierecki.

© 2020 Bogusława Orzechowska