01 / 03
02 / 03
03 / 03

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Tegoroczna inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim ma wyjątkową wymowę. Największa publiczna uczelnia naszego regionu rozpoczyna jubileuszowy 20. rok istnienia. - Nigdy nie przypuszczałem, że będę miał zaszczyt i honor - jako rektor - otwierać zarówno pierwszy jak i dwudziesty rok akademicki. Kiedy w 1999 roku wraz z pierwszym kolegium rektorskim i współpracownikami przygotowywaliśmy się do pierwszej inauguracji, mieliśmy świadomość, że uczestniczymy w wydarzeniu niezwykłej rangi. Dziś z pełną odpowiedzialnością stwierdzam, że tą pierwszą inauguracją nieodwracalnie zmieniliśmy dzieje naszego miasta i regionu - mówił rektor prof. Ryszard Górecki rozpoczynając uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego. W ciągu niemal ćwierćwiecza istnienia zmieniało się oblicze Uniwersytetu. Powstawały nowe wydziały, oferta dydaktyczna powiększała się o nowe kierunki kształcenia, uczelnia zdobyła liczne uprawnienia do habilitacji i doktoryzowania. Obecnie Uniwersytet zatrudnia około 3 tysiące osób, z których ok. 1900 to nauczyciele akademiccy, a 620 osób stanowi grupę samodzielnych pracowników naukowych. - Osiągaliśmy sukcesy naukowe i badawcze w wielu dziedzinach, stając się liderem wielu projektów, zdobywając granty, nagrody i wyróżnienia. Doskonaliliśmy proces kształcenia, dostosowując się niejednokrotnie do trudnych zmian społeczno-gospodarczych – podkreślał prof. R. Górecki. Jubileuszowy rok akademicki wzbogaci wiele naukowych artystycznych i kulturalnych wydarzeń. Inauguracji towarzyszył koncert symfoniczny w sali odnowionego gmachu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Chopina. Przed publicznością wystąpił Michał Dziewior, laureat m.in. IV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego Halina Czerny-Stefańska In Memoriam w Poznaniu. Kulminacja obchodów jubileuszu 20-lecia UWM nastąpi podczas Święta Uniwersytetu pierwszego czerwca. W Kortowie odbędą się obrady KRASP-u, specjalny piknik z koncertami dla pracowników i studentów, natomiast mieszkańców Olsztyna uczelnia zaprosi na jubileuszowy piknik naukowy na Starym Mieście oraz uroczysty koncert z udziałem olsztyńskich filharmoników. Uroczystościom jubileuszowym będzie towarzyszyć intensywna praca. Od 1 października wchodzi w życie nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. ustawa 2.0. - Przed nami wiele wyzwań. Przede wszystkim opracowanie struktury Uniwersytetu, dostosowanej do nowego podziału dziedzin nauki i dyscyplin naukowych. Musimy opracować nowy statut uczelni, regulamin pracy i zatrudniania dostosowany do ustawy oraz powołać Radę Uczelni. W świetle ustawy 2.0 wyjątkowo ważne są badania naukowe. Konieczne jest wprowadzenie na uczelni zupełnie nowego systemu oceny działalności naukowej. Ewaluacji nie będą poddawane, jak dotychczas, poszczególne wydziały, oceniane natomiast będą dyscypliny naukowe, w których są prowadzone badania naukowe i prace rozwojowe. Z liczby publikacji należy przejść na jakość publikacji i monografii, czyli publikować w najwyżej punktowanych czasopismach naukowych, o najwyższym Impact Factorze. Podjąłem decyzję o wprowadzeniu nowych, dodatkowych systemów motywacyjnych dla pracowników pozyskujących i realizujących projekty naukowe oraz dla osób najlepiej publikujących – kontynuował rektor prof. R. Górecki. Powodem do zadowolenia jest bardzo dobry wynik w skali kraju w pozyskiwaniu przez pracowników naukowych Uniwersytetu krajowych grantów badawczych. W rankingu NCN według liczby pozyskanych projektów MINIATURA 1 (dla osób, które do tej pory nie kierowały w swojej karierze naukowej projektem) nasza uczelnia plasuje się na 3 miejscu, spośród 190 jednostek naukowych ubiegających się o finansowanie. Aktualnie naukowcy z UWM realizują ok. 200 projektów badawczych, rośnie także liczba nagrodzonych wybitnych młodych naukowców i laureatów Diamentowych Grantów. Nasz Uniwersytet realizuje też 6 projektów z programu Horyzont 2020 na łączną kwotę 1 750 658 EUR. Pod względem wysokości dofinansowania znajdujemy się na 11. miejscu wśród polskich uczelni. Badania ściśle powiązane są z gospodarką, a Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie jako regionalny lider innowacyjności, szeroko współpracuje z biznesem. Aby zmotywować do większego powiązania nauki i przedsiębiorczości rok temu po raz pierwszy został utworzony fundusz inwestycyjny w wysokości 560 tysięcy zł, przeznaczony na rozwój badań w fazie przedwdrożeniowej. 7 zespołów badawczych otrzymało finansowanie w formie wewnętrznych grantów na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, które w tym momencie są na bardzo zaawansowanym etapie. W ostatnim kwartale 2018 r. rozpoczną się rozmowy z potencjalnymi nabywcami wytworzonych technologii. W bieżącym roku zostały zawarte 33 umowy o wartości ponad 2,4 mln zł oraz realizowane są projekty o wartości około 120 mln zł, których budżet jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Od początku bieżącego nowego roku akademickiego rozpocznie się realizacja programu rozwojowego UWM, dzięki któremu w ofercie dydaktycznej uczelni powstaną nowe specjalności w językach obcych na wybranych kierunkach studiów, odbędą się certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów, nauczycieli akademickich oraz pracowników administracji. Uniwersytet rozpocznie także wdrażanie programu badawczego dotyczącego historii Pomorza Wschodniego, realizowanego we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz archidiecezjami obydwu regionów. W strukturach Uniwersytetu powstanie Interdyscyplinarne Centrum Monitoringu Bezpieczeństwa Środowiskowego. - Z satysfakcją pragnę podkreślić, że w sferze innowacyjnego kształcenia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie może być wzorem dla wielu uczelni. Pierwsza w Polsce Akademia Biznesu UWM doskonale się sprawdziła i dalej będzie funkcjonować. Z sukcesem kontynuujemy naszą kolejną innowacyjną formę kształcenia - studia dualne, które realizujemy na kilku wydziałach, w powiązaniu z kilkoma firmami naszego regionu (Michelin, Żarna, Tetra Pack). W minionym roku podpisaliśmy kolejne umowy z: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Bankiem CITI-Handlowy. Prowadzimy rozmowy w sprawie podpisania listu intencyjnego z firmą CEDROB – z dumą podkreślał prof. R. Górecki. Uniwersytet wzmacnia również ofertę skierowaną do studentów z zagranicy. W roku akademickim 2018/2019 uczelnia oferuje kształcenie w językach obcych w 27 zakresach; m.in. na: inżynierii środowiska, ochronie środowiska, rolnictwie i zarządzaniu. Ponadto w sferę umiędzynarodowienia wpisuje się realizacja wspólnych studiów z kilkoma uczelniami zagranicznymi. Rozwijane są także studia doktoranckie w j. angielskim. Powstały interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu biogospodarki oraz interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu biologii i biotechnologii. Uniwersytet oferuje także studia doktoranckie w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Sukcesywnie wzrasta liczba studentów zagranicznych, którzy odbywają na UWM część studiów. Najwięcej studentów mamy z: Kazachskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego w Ałmatach. Co roku przyjmujemy także studentów z Państwowego Uniwersytetu Ilan w Tajwanie. W bieżącym roku akademickim pełny cykl kształcenia rozpoczną studenci z Wietnamu, Indonezji i Chin. W ramach programu Erasmus+: aktualnie realizujemy 4 projekty dotyczące mobilności studentów i pracowników na łączną kwotę ponad 2,5 mln zł. W najbliższym czasie zostaną podpisane kolejne umowy z uczelniami z Uzbekistanu, Tadżykistanu, Armenii, Indii i Senegalu. W Kortowie powstaną niebawem dwa nowe obiekty. Jest to długo wyczekiwana siedziba wydziałów: Prawa i Administracji oraz Nauk Społecznych, a także Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji UWM, z którego korzystać będą dzieci i młodzież całego regionu. Trwa modernizacja stadionu uniwersyteckiego oraz rewitalizacja 21 ha zabytkowej części Kortowa i parku kortowskiego. Wkrótce rozpocznie się też budowa nowego skrzydła szpitala naszej uczelni. Kończąc przemówienie inauguracyjne, rektor prof. R. Górecki zwrócił się w ciepłych słowach do młodzieży, zwłaszcza do studentów I roku, którzy rozpoczynają kształcenie akademickie. - Rozpoczynacie etap życia akademickiego w roku jubileuszu naszej uczelni. Niech to Wam przyniesie szczęście. Życzę Wam, aby zdobyta wiedza pomogła zrealizować Wasze największe marzenia i pasje. Korzystajcie z życia studenckiego, realizujcie swoje zainteresowania w klubach studenckich, zespołach tanecznych, chórach, kołach naukowych i licznych sekcjach sportowych. Wszystkim pracownikom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie życzę owocnej pracy na rzecz budowy pomyślności uczelni, życzę także szczęścia osobistego i wiele optymizmu na co dzień. Pracujmy razem dla dobra naszego Uniwersytetu. Otwieram dwudziesty rok akademicki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie! – zakończył prof. R. Górecki. Głównym punktem inauguracji jest immatrykulacja. Tę część uroczystości poprowadził prof. Jerzy Przyborowski, prorektor ds. kształcenia i studentów a symbolicznego pasowania na studentów przedstawicieli wszystkich uniwersyteckich wydziałów oraz reprezentantów doktorantów dokonał rektor prof. R. Górecki. Początek roku akademickiego to także czas podziękowań dla tych nauczycieli akademickich, którzy zakończyli już pracę naukową i badawczą. W tym roku pracę na uczelni kończy grupa 15 pracowników naukowych. Podziękowanie na ich ręce za dotychczasową pracę skierował rektor prof. R. Górecki, a tę część uroczystości poprowadził prof. Mirosław Gornowicz, prorektor ds. ekonomicznych i rozwoju. Wykład inauguracyjny Innowacyjność w uniwersytetach katolickich wygłosił ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uczelnia ta, jak zaznaczył ks. prof. St. Dziekoński, jest rówieśniczką UWM i również będzie świętować 20-lecie istnienia. W uroczystej inauguracji roku akademickiego uczestniczyli także przedstawiciele władz, duchowieństwa, służb mundurowych, reprezentanci biznesu oraz firm współpracujących z uczelnią. List gratulacyjny ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina skierowany na ręce Rektora i Senatu Uniwersytetu odczytał Michał Wypij, doradca ministra.

43127967_1027921730743776_8987970965329674240_o.jpg

Wojewódzka Konwencja PiS w Olsztynie

42397383_1022913857911230_279232368126984192_n.jpg

W Parku Naukowo-Technologicznym w Olsztynie odbyła się wojewódzka konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Udział w niej wzięli m.in. premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Podczas konwencji zaprezentowani zostali kandydaci do sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego i kandydat na prezydenta Olsztyna Michał Wypij.

Wystawa „W hołdzie Zbigniewowi Herbertowi 1924–1998"

«Bądź wierny, idź» – każdy z nas przeżywa ogromne poruszenie, słysząc te słowa stanowiące przesłanie skierowane do Polaków, do wszystkich ludzi” – mówiła wicemarszałek Maria Koc, otwierając 26 września 2018 r. w arkadach gmachu Senatu wystawę „W hołdzie Zbigniewowi Herbertowi 1924–1998”, przygotowaną przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. W ocenie wicemarszałek Senatu zmarły w 1998 r., zdecydowanie za wcześnie, artysta był jednym z najwybitniejszych polskich poetów, twórcą postaci Pana Cogito, która w kanonie wielkich postaci literackich zajęła miejsce szczególne dzięki wezwaniu do walki w obronie wartości. Zdaniem senatora Jana Żaryna, inicjatora zaprezentowania wystawy w Senacie, to Herbertowskie wezwanie dotyczy także świata polityki. Senator przypomniał, że poeta pisał o potrzebie odwagi, by móc nieść wartości. Jak zaznaczył, potrzebny jest także rozum, którym posługuje się człowiek, by czynić dobro. Poeta nie dawał jednak przyzwolenia na godzenie dobra ze złem – tu nie może być mowy o jakimkolwiek kompromisie. „Naszemu niezłomnemu poecie na pewno należała się Nagroda Nobla” – stwierdził senator Jan Żaryn. „Cieszmy się jednak, że w niepodległej Polsce możemy się cieszyć twórczością Herberta” – podkreślił. Nawiązując do Herbertowskiego wezwania do życia w zgodzie z wartościami, dyrektor Muzeum Literatury Jarosław Klejnocki przypomniał kolejne przesłanie poety: „Masz mało czasu trzeba dawać świadectwo”. W otwarciu wystawy uczestniczyli także m.in. przedstawiciele rodziny Herberta, wśród nich siostrzeniec poety Rafał Żebrowski. Prezentowana w Roku Herberta, w 20. rocznicę jego śmierci, ekspozycja stanowi bogato ilustrowaną opowieść o życiu i twórczości autora „Pana Cogito”. Ukazuje tego jednego z najświetniejszych polskich poetów II połowy XX w. zarówno jako wybitnego artystę, jak i człowieka, stojącego twardo po stronie wartości, zasługującego na miano „sumienia narodu”. Wystawa składa się z 36 grafik, ułożonych według haseł: Lwów, II Apokalipsa, II Okupacja, Do źródeł, Solidarność, Epilog czy Przesłanie. Herbert jest przypomniany jako wybitny artysta, a zarazem człowiek, który nazywa rzeczy po imieniu, nie brata się z silniejszym, zawsze reaguje na głos poniżonych. Przygotowana przez Muzeum Literatury we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” została zrealizowana ze środków Kancelarii Senatu w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

42585827_1024602094409073_4172598291847970816_o.jpg

Premier Mateusz Morawiecki w regionie.

Mateusz Morawiecki kontynuuje objazd po kraju. W piątek (21.09) przyjechał do Ostródy i Iławy. Spotkał się m.in. z młodzieżą polonijną, bo Ostróda od lat jest miastem, która buduje pomost między Ojczyzną a Polakami mieszkającymi za granicą. Z Ostródy premier pojechał do Iławy, żeby porozmawiać z przedsiębiorcami o kondycji rodzinnych firm. Od złożenia kwiatów przed pomnikiem Obrońców Suwerenności i Niepodległości Rzeczpospolitej, premier Mateusz Morawiecki rozpoczął wizytę w Ostródzie. Szef Rządu uczcił również pamięć Marii i Lecha Kaczyńskich i pozostałych ofiar katastrofy smoleńskiej oraz świętego Jana Pawła II. Następnie udał się do domu Polonii, gdzie już czekali na niego młodzi ludzie, którzy uczestniczą w kursach: matematycznym i biologicznym. Młodzież przyjechała do Ostródy z Litwy, Ukrainy, Białorusi, Irlandii i Polski: – Większość z nich chce później studiować w Polsce, co mnie bardzo cieszy, bo to jest polityka, którą chcemy prowadzić. Jedyna polityka imigracyjna, to taka, która umożliwia powrót do Polski polakom, którzy wyjechali – mówi Mateusz Morawiecki, premier RP. To - jak mówił szef Rządu - jedyna polityka migracyjna, którą chce prowadzić Polska. Jeszcze wczoraj, na nieformalnym szczycie unijnych przywódców w Salzburgu, premier podkreślał, że nie zgadza się na program przymusowej relokacji uchodźców. Młodzi ludzie, którzy przyjechali do Ostródy, mogą w przyszłości zasilić szeregi potrzebnych Polsce specjalistów. – To możliwość kształcenia polskiej mowy, możliwość kształcenia w systemie, który przybliża Polakom za granicą ich Ojczyznę – mówi Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski. OSTRÓDA - OŚRODEK POLONIJNY Z kolei Ostróda stwarza do tego warunki. Miasto od kilku lat jest ważnym punktem na mapie ośrodku polonijnych: – Realizujemy tę politykę od wielu lat, dlatego że wielu młodych chce przyjeżdżać do Polski po to, żeby realizować swoje plany i marzenia, ale też dlatego, że chce czuć się dobrze u siebie – mówi Dariusz Piotr Bonisławski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Ostróda przez wiele lat była organizatorem zjazdu nauczycieli polonijnych: – Miasto wspiera te działania. Stworzyliśmy ośrodek sportu, gdzie co roku gościmy grupę młodzieży – mówi Czesław Najmowicz, burmistrz Ostródy. Tego typu działania to budowanie pomostu ponad granicami: – Co roku, w każde wakacje, organizowany jest zjazd młodzieży, żeby poznawały ten język, utrwalały go, a dzisiaj to już w ogóle wyjątkowe wydarzenie – mówi Bogusława Orzechowska, senator RP. Dla grupy młodzieży spotkanie z premierem było wyjątkowym doświadczeniem: – To było fajne doświadczenie, bo nie każdy widzi premiera „na żywo”, najwyżej przez telewizję – mówi Gabriela Mazur, uczennica z Litwy. Podobnie, jak dla mieszkańców przybyłych na spotkanie z szefem rządu: – Premier po prostu dotrzymuje słowa, że liczą się nie tylko duże miasta, ale też miasta powiatowe i małe gminy – mówi Zbigniew Babalski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. W IŁAWIE O RODZINNYCH FIRMACH Aspekt gospodarczy i ekonomiczny był jednym z wątków wizyty premiera. Z Ostródy szef Rządu pojechał do Iławy: – Premier przede wszystkim chciał zobaczyć, jak wygląda praca u podstawa. To element tego objazdu. Premier chciał zobaczyć, jak rozwija się gospodarka – mówi Maciej Mikołajczyk, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na burmistrza Iławy. Mateusz Morawiecki odwiedził m.in. rodzinny zakład odzieżowy, którego początki sięgają roku 1947. Obecna kształt firmy tworzył się od lat 80. ubiegłego wieku: – Tak naprawdę rozpoczynaliśmy od 10 osób w latach 80. Dzisiaj w dziale zatrudniamy 260 osób, a całość to 400 osób – mówi Teresa Kowalska, współwłaściciel firmy odzieżowej z Iławy. W sobotę premier Mateusz Morawiecki przyjedzie do Olsztyna, gdzie odbędzie się wojewódzka konwencja samorządowa Prawa i Sprawiedliwości.
© 2020 Bogusława Orzechowska