01 / 03
02 / 03
03 / 03

35. Posiedzenie Senatu RP

21 lutego 2017 r. zakończył się pierwszy dzień 35. posiedzenia Senatu. Na obradach gościła przebywająca z wizytą w Polsce delegacja czeskiego Senatu z jego przewodniczącym Milanem Štěchem.

W środę Izba wznowi obrady o godz. 9.00. Senatorowie zapoznają się z informacją o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej od lipca do grudnia 2016 r. – w trakcie przewodnictwa Słowacji w Radzie UE, którą przedstawi wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański.

Porządek obrad został uzupełniony o pięć ustaw - ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa i ustawę zawierającą przepisy ją wprowadzające, nowelizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nowelizację ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, a także ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Z porządku wykreślona została ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, która będzie omówiona na następnym posiedzeniu.

We wtorek Izba rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych. Był to rządowy projekt. Nowelizacja znosi stawki minimalne pobierane przez rzeczników patentowych za wykonywanie czynności określonych w umowach zawartych z klientami. Takie stawki pozostaną wyłącznie na potrzeby ustalania i zasądzania kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz przed Urzędem Patentowym orzekającym w postępowaniu spornym. Komisja Europejska w opinii z 25 lutego ubr. uznała, że dotychczas obowiązujące stawki minimalne naruszają artykuł 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskie - ograniczają swobodę przedsiębiorczości i transgranicznego świadczenia usług przez rzeczników patentowych. Po wejściu w życie nowelizacji rzecznicy patentowi będą mogli stosować konkurencyjne ceny za swoje usługi. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Senat omówił ustawę o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, której projekt przygotował rząd. Nowelizacja przyznaje weteranom prawo do otrzymania i noszenia ubioru mundurowego wraz z oznakami stopni wojskowych, co będzie wyrazem uznania dla ich niezłomnej postawy i zasług w walce o niepodległość Polski. Uhonorowani w ten sposób zostaną członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej, m.in. żołnierze wyklęci, powstańcy warszawscy, żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Każdy członek korpusu będzie mógł jednorazowo i bezpłatnie dostać na własność mundur i nosić go w określonych sytuacjach wraz z oznakami stopni wojskowych. Wystarczy złożyć wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień. Ubiór mundurowy kombatantów będzie się różnić od umundurowania używanego przez Siły Zbrojne RP. Nowelizacja wzorowana jest na prawach, jakie w 1919 r. rząd II RP przyznał weteranom powstania styczniowego. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Izba zajęła się ustawą o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa i ustawą – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, których projekty przygotował rząd. Ustawa powołuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który powstanie z połączenia części Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych. Jej celem jest stworzenie instytucji, która będzie realizowała zadania związane z rozwojem obszarów wiejskich oraz gospodarowaniem państwową ziemią. Połączenie zadań dwóch agencji ma zmniejszyć koszty funkcjonowania, poprawić dostępność do usług i informacji dla beneficjentów i zmniejszyć obciążenia administracyjne. Ośrodek przejmie zadania Agencji Nieruchomości Rolnych w zakresie gospodarowania państwową ziemią, a także kształtowania ustroju rolnego, w tym poprawy struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych. Będzie też wykonywać zadania Agencji Rynku Rolnego, takie jak wspieranie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, obsługa funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, wspieranie współpracy międzynarodowej w zakresie handlu żywnością, realizacja unijnego programu związanych z dostarczaniem owoców i mleka do szkół, monitorowanie rynku cukru, wydawanie pozwoleń na import i eksport żywności do i z krajów pozaunijnych. Docelowo KOWR zarządzać ma także nowymi instrumentami wsparcia i stabilizowania sytuacji w rolnictwie, np. ochroną dochodów rolniczych, marketingiem rolnym oraz scalaniem i wymianą gruntów. Jedyną agencją płatniczą będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa stanowią, że ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r., z wyjątkiem niektórych artykułów, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy.

Senat debatował nad ustawą o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Był to projekt rządowy. Na mocy nowelizacji w wykazie podmiotów uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku będą mogły być umieszczone organizacje pożytku publicznego, które nie złożyły w terminie sprawozdania, ale wykażą, że stało się tak nie z ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych. Obecnie warunkiem umieszczenia organizacji w tym wykazie jest terminowe złożenie sprawozdania merytorycznego z działalności oraz rocznego sprawozdania finansowego z roku, za który składają one zeznanie podatkowe. Ustawa wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.

Izba pracowała nad ustawą o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Był to projekt poselski. Nowelizacja obejmuje prawem do zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego funkcjonariuszy Służby Celnej, którzy przyjęli propozycję pracy na podstawie przepisów ustawy z 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, od pierwszego dnia ubezpieczenia.

Senatorowie omówili ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, powstałą na bazie projektu poselskiego. Ustawa wykonuje prawo Unii Europejskiej. Zasadniczym kierunkiem zmian związanych z wdrożeniem prawodawstwa unijnego jest poszerzenie zakresu automatycznej wymiany informacji podatkowych i wprowadzenie jednolitego standardu takiej wymiany. Określa ona zasady i tryb wymiany informacji podatkowych z innymi państwami, obowiązki instytucji finansowych oraz kontrolę ich wykonywania. Ustawa ma ograniczyć oszustwa podatkowe oraz przeciwdziałać trudnościom w określaniu wysokości zobowiązań podatkowych, wynikającym z wzrastającej liczby przeprowadzanych transakcji transgranicznych. Ustawa wejdzie w życie po siedmiu dniach od dnia ogłoszenia z wyjątkami.

Senatorowie pracowali nad ustawą o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wywodzącą się z projektu rządowego. Nowelizacja dotyczy pakietu onkologicznego. Wprowadza ona uproszczoną sprawozdawczość w zakresie prowadzenia list osób oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Przyznaje ministrowi zdrowia uprawnienia do ogłaszania, w drodze obwieszczenia, zaleceń postępowania dotyczących diagnostyki i leczenia w zakresie świadczeń finansowanych ze środków publicznych, odrębnie dla poszczególnych dziedzin medycyny. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.

Turniej tenisa stołowego w Działdowie.

Dnia 17 lutego 2017 roku, wzięłam udział w turnieju tenisa stołowego w Działdowie.
Emocje i sportowa rywalizacja były niesamowite.
Pamiątkową statuetką nagrodziłam swojego ulubieńca.

Na targach Zagroda i Agro Show

W dniach 11-12 lutego wzięłam udział w Tagach Zagroda i Agro Show w ostródzkiej Arenie. Swoją obecnością zaszczycił nas Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Jurgiel. Szefowi resortu rolnictwa towarzyszył sekretarz stanu Zbigniew Babalski. Targi były okazją do wymiany poglądów na temat aktualnej i przyszłej sytuacji w rolnictwie.

− Przed nami bardzo ważna dyskusja o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej, wyrównaniu szans na wspólnotowym rynku i perspektywach rolnictwa po roku 2020 − podkreślił Krzysztof Jurgiel.

Minister przypomniał, że również w kraju czeka nas wiele zapowiadanych zmian. W dalszym ciągu trwają prace nad upraszczaniem procedury i zwiększaniem dostępności środków służących poprawie sytuacji mieszkańców terenów wiejskich. W końcową fazę wkraczają prace legislacyjne związane z utworzeniem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na bazie Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego.

− Do końca 2018 r. zostaną przygotowane wojewódzkie programy rozwoju obszarów wiejskich, które mają określone potrzeby i kierunki rozwoju rolnictwa w poszczególnych regionach − zapowiedział minister Krzysztof Jurgiel.

Agro Show, to prezentacja oferty 100 polskich i zagranicznych marek maszyn i urządzeń do produkcji rolnej. Zwiedzający gromadzili się także na licznych seminariach i wykładach oraz stoiskach informacyjne firm i instytucji obsługujących rolnictwo. Na targach Zagroda można było znaleźć wszystko, co niezbędne w hodowli zwierząt, poznać ciekawych ludzi związanych z branżą, wymienić się doświadczeniami i nawiązać współpracę. Towarzysząca targom wystawa zwierząt była okazją do podziwiania najlepszych okazów bydła, kóz, owiec oraz koni zimnokrwistych.

Prelekcja o rzezi wołyńskiej.

8 lutego 2017 roku, w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Działdowie odbyła się prelekcja pt. ,,Antypolska akcja” OUN i UPA Bandery – Rzeź Wołyńska. Wykład został zorganizowany w związku z 74. rocznicą pierwszego, masowego ukraińskiego mordu na ludności polskiej w kolonii Parośla. Na skutek tych bestialskich działań śmierć poniosło ok. 173 osób. Był to kolejny wykład z cyklu ,,Z historią na TY”, pod patronatem honorowym Senator RP Pani Bogusławy Orzechowskiej, która zaszczyciła uczestników swoją obecnością.

Wyjazdowe posiedzenie komisji w Brukseli

W dniach od 30 stycznia 2017 roku do 1 lutego 2017 roku, przebywałam w Brukseli na wyjazdowym posiedzeniu komisji. Wyjazd był okazją do kształcenia się, nawiązywania nowych kontaktów oraz możliwości.

Mała Gwiazda Estrady


Dnia 4 lutego 2017 roku, miałam ogromny zaszczyt i przyjemność zasiadać w loży jurorskiej w konkursie organizowanym Przez Centrum Kultury w Ostródzie, "Mała Gwiazda Estrady".
W konkursie brały udział dzieci z Ostródy oraz Kaliningradu. Wraz z Sekretarzem Stanu w MRiRW, Zbigniewem Babalskim zostaliśmy fundatorami nagród głównych.

B.Orzechowska: skuteczność medycznej marihuany nie jest potwierdzona - Poranne Pytania, Radio Olsztyn, 27.01.2017

Prasa i niektórzy politycy negatywnie wypowiadają się na temat pracy ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła – mówił na antenie Polskiego Radia Olsztyn Krzysztof Kaszubski. W kuluarach mówi się o jego odejściu. Jego bliską współpracownicą jest właśnie senator Prawa i Sprawiedliwości Bogusława Orzechowska, która była gościem Porannych Pytań Polskiego Radia Olsztyn.

Oceniam bardzo dobrze pracę ministra. Dostał bardzo ciężkie zadanie, bo zmiana w służbie zdrowia to pewnego rodzaju rewolucja. Nie da się jej przeprowadzić, bo wszystko by się zawaliło. Chodzi o to, by zmiany zachodziły szybko, ale w drodze ewolucji. Likwidacja NFZ to wyzwanie dla ministra, ale prace są zaawansowane. Nie da się zrobić więcej. Konstanty Radziwiłł to odpowiednia osoba.

Według nieoficjalnych rozmów jego miejsce miałby zająć profesor Bogdan Chazan. Gość Porannych Pytań przyznała, że słyszała o tej propozycji. Jednak zastanawia się, czy profesor w ogóle myśli o objęciu takiej funkcji. Jak powiedziała na antenie – Bogusław Chazan zajmuje się innymi sprawami, takimi jak walka o życie nienarodzonych i godność kobiet. Skupienie się na reformie służby zdrowia, szczególnie na administracji, może być dla niego mało interesujące.

Krzysztof Kaszubski w programie poruszył także temat medycznej marihuany. Wczoraj posłowie debatowali nad tym problemem. Doszli do wniosku, że trzeba dopuścić medyczną marihuanę w Polsce do obrotu w większym wymiarze, ale nie wolno dopuści do hodowania samemu konopi indyjskich. Rozwiązaniem tej sytuacji miało by być sprowadzanie suszu i dopiero produkowanie leków. Część posłów opozycyjnych, która postulowała za wprowadzeniem do obrotu marihuany, chce produkować ją w Polsce. Senator PiS przyznała, że jest przeciwna temu pomysłowi:

Medyczna marihuana jest dostępna w naszym kraju, tylko że sprowadzana w konkretnej dawce i postaci. W Polsce takie leki przyjmuje niecałe 200 osób. W ostatnim czasie dodatkowe 20 złożyło wniosek, ponieważ jest ona sprowadzana docelowo dla konkretnego pacjenta. Natomiast ogólnodostępność to już nie kwestia medycznej marihuany, ale narkotyku. Myślę, że to jest furtka. Zasięgałam opinii neurologów i skuteczność medycznej marihuany nie jest potwierdzona. Oni się zastanawiają, czy w ogóle jest potrzeba stosowania tego leku.

Krzysztof Kaszubski rozmawiał z Bogusławą Orzechowską także na temat zmian w rządzie – pierwszych po wyborach

http://ro.com.pl/b-orzechowska-skutecznosc-medycznej-marihuany-nie-jest-potwierdzona/01319556

Strona 1 z 18